نسخه اینترت اکسپور شما قدیمی می باشد، لطفا مرور خود را ارتقا داده یا از سایر مرورگرها استفاده نمایید.

احداث و بازسازی کانالt-5 و رامجردی

پروژه:احداث و بازسازی کانالt-5 و رامجردی                                                                                                                         

کارفرما:شرکت سهامی آب منطقه ای فارس                                                                                                                       

نظارت: مهندسین مشاور حاسب کرجی                                                                                                                           

"پروژه بازسازی و احداث کانال انتقال آب به اراضی روستای رامجردی شامل:

  • احداث دو رشته کانال آبرسان
  • اجرای ابنیه فنی موجود در مسیر"

ارسال نظر
نام
آدرس ایمیل
دیدگاه :