نسخه اینترت اکسپور شما قدیمی می باشد، لطفا مرور خود را ارتقا داده یا از سایر مرورگرها استفاده نمایید.

بهسازی کانال T5 واحداث کانال های درجه 4 منشعب از آن در شبکه آبیاری و زهکشی درودزن

پروژه: بهسازی کانال T5 واحداث کانال های درجه 4 منشعب از آن در شبکه آبیاری و زهکشی درودزن                                              

کارفرما:   شرکت سهامی آب منطقه ای فارس                                              

مشاور: شركت مهندسی مشاور مهاب قدس                                               

"پروژه واقع در استان فارس - شهرستان مرودشت - حوالی روستای فتوح آباد رامجرد که شامل :

1- افزایش ارتفاع کانال

2- اجرای عایق PBGM‌بر روی سطح لاینینگ موجود

3- اجرای لاینینگ بر روی سطح عایق بندی شده

4- اجرای شفته پشت دستک لاینینگ کانال"


ارسال نظر
نام
آدرس ایمیل
دیدگاه :