نسخه اینترت اکسپور شما قدیمی می باشد، لطفا مرور خود را ارتقا داده یا از سایر مرورگرها استفاده نمایید.

خرید و کارگذاری لوله شهرستان اقلید

پروژه: خرید و کارگذاری لوله مجموعه امام رضا - شهرستان اقلید                                                                  

كارفرما: شرکت آب و فاضلاب روستایی استا نفارس                                                                                

پروژه فوق واقع در استان فارس-شهرستان اقلید- روستاهای مجموعه امام رضا(ع) که شامل خرید و کارگذاری لوله جهت اجرای خطوط انتقال آب به روستاهای مجموعه مورد اشاره می باشد و شامل عملیات :

1- خرید لوله

2- حفر کانال جهت لوله گذاری

3- عملیات لوله گذاری و پرکاری مقطع

4- اجرای ابنیه فنی شبکه انتقال آب احداث شده


ارسال نظر
نام
آدرس ایمیل
دیدگاه :