نسخه اینترت اکسپور شما قدیمی می باشد، لطفا مرور خود را ارتقا داده یا از سایر مرورگرها استفاده نمایید.

احداث سد رسوبگیر رودخانه هنویز

احداث سد رسوبگیر رودخانه هنویز به صورت سد خاکی هسته رسی به طول 145 متر و ارتفاع 34 متر از کف پی با سرریز پلکانی به همراه احداث جاده جایگزین موجود در محل سد

کارفرما: سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

مشاور: شرکت مهندسین مشاور پارس فراز بند

عملیات اجرایی شامل خاکریزی بدنه و هسته به حجم حدود305 هزار مترمکعب

حجم فیلتر و زهکش حدود 32 هزار متر مکعب

حجم ریپ رپ چینی حدود 21 هزار متر مکعب

حجم خاکبرداری، پی کنی و کانال کنی حدود 236 هزار متر مکعب

حجم بتن ریزی حدود14 هزار متر مکعب

میلگرد مصرفی در پروژه حدود 544 تن


ارسال نظر
نام
آدرس ایمیل
دیدگاه :