نسخه اینترت اکسپور شما قدیمی می باشد، لطفا مرور خود را ارتقا داده یا از سایر مرورگرها استفاده نمایید.

احداث شبکه فرعی آبیاری ، تجهیز و نوسازی و زهکشی زیرزمینی اراضی ناحیه عمرانی شماره (1) جفیر

پروژه: احداث شبکه فرعی آبیاری ، تجهیز و نوسازی و زهکشی زیرزمینی اراضی ناحیه عمرانی شماره (1) جفیر                                                                                                         

كارفرما: موسسه جهاد نصر                                                                                        

مشاور: شرکت مهندسین مشاور دزآب

پروژه فوق واقع در استان خوزستان - کیلومتر 35جاده قدیم  اهواز  - خرمشهر-کیلومتر7 ورودی جاده جفیر - سمت چپ جاده که شامل :

  • اجرای شبکه کانالت 
  • اجرای شبکه لوله کم فشار مدفون 
  • اجرای زهکش زیرزمینی 
  • اجرای زهکش روباز 
  • اجرای تسطیح اراضی
  • اجرای ابنیه فنی بتنی شبکه کانالت و لوله و زهکش های روباز و زیرزمینی اجرا شده
  • اجرای جاده سرویس کانالت، خط لوله و زهکش های روباز اجرا شده
  • اجرای جاده بین مزارع

ارسال نظر
نام
آدرس ایمیل
دیدگاه :